Организациска структура

Македонската Голф Федерација е оргранизиран авторитет кој што има легитимно избрани тела и лица со интегритет и авторитет, кои што работат за унапредување на голфот во Македонија. Истата е составена од:

 

Управен одбор, составен од 7 членови.

Надзорен одбор, составен од 3 членови.

 • Заменик претседател – Иван Мишевски,
  ivanmisevski@yahoo.com,
  Тел: +389 78 217161

 • Секретар за натпреварување – Илија Остојчиќ,
  ilijao@hotmail.com,
  Тел: +389 76 270466

 • Капитен на националниот тим – Димитар Георгиевски,
  dimig307@gmail.com,
  Тел: +389 75 414413

 • Секретар за хендикеп систем – Вернон Фишер,
  vernon.d.fisher2.ctr@mail.mil,
  Тел: +389 70 344158

Претседателот во согласност со Статутот на ГФМ, ја спроведува утврдената политика за равој на голфот во Македонија, предложува и донесува други акти, обезбедува услови за работа на ГФМ, утврдува награди и признанија на организации и поединци на ГФМ за заслуги и резултати во развојот на голфот, утврдува посебни програми за перспективните спортисти, одлучува за едукацијата, дава мислење на ГФМ за активните спортисти, ги одобрува извештаите, предлага календар за домашни и меѓународни натпревари, дава согласност на избраните играчи кои ја сочинуваат репрезентацијата на ГФМ.